ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Cardiac Rehab) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν τις συχνότερες ασθένειες του σύγχρονου κόσμου και συνοδεύονται από αυξημένα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας. Τα άτομα με καρδιαγγειακές παθήσεις παρουσιάζουν πληθώρα πρωτογενών και δευτερογενών προβλημάτων υγείας που επιδεινώνουν την ποιότητα ζωής τους [1].
Στις μέρες μας, η συμβολή των προγραμμάτων καρδιακής αποκατάστασης στην πορεία της υγείας, της θεραπείας αλλά και στην βελτίωση της ποιότητα ζωής των ασθενών με καρδιαγγειακά προβλήματα είναι διεθνώς αναγνωρισμένη [2-11].

  • ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΡΙΣΜΟΣ
Τα προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την πρόληψη της σωματικής αναπηρίας ως επακόλουθο καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Συγκεκριμένα, με τον όρο καρδιακή αποκατάσταση, εννοούμε την συντονισμένη και πολύπλευρη παρέμβαση, με κυριότερο μέσο τα εξατομικευμένα, συστηματικά και ελεγχόμενα προγράμματα άσκησης που σχεδιάζονται έτσι ώστε να σταθεροποιούν ή και να αναστρέφουν την αρνητική πορεία της υγείας μετά από κάποιο καρδιαγγειακό επεισόδιο. Κεντρικός στόχος της αποκατάστασης είναι η μείωση της νοσηρότητας και η βελτίωση της φυσικής, ψυχολογικής και κοινωνικής κατάστασης του καρδιοπαθούς ασθενή.

Λόγω της σπουδαιότητας της καρδιακής αποκατάστασης πολλοί διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου και του Διεθνή Οργανισμού Υγείας (WHO), προτρέπουν τόσο τους θεράποντες ιατρούς να παραπέμπουν τους ασθενείς τους για συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα, όσο και τους ασθενείς να τα ακολουθούν.


  • Η ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η καρδιακή αποκατάσταση στην Ελλάδα παρουσιάζει ένα κενό όσον αφορά την εξωνοσοκομειακή φάση. Σχεδόν όλα τα υπάρχοντα προγράμματα είναι ενδονοσοκομειακά και καλύπτουν την πρώτη φάση αποκατάστασης.
Μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, τα προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης περιορίζονται στην παροχή κάποιων γενικών οδηγιών, χωρίς να ελέγχεται η συμμόρφωση των ασθενών στις οδηγίες και χωρίς την επιτήρηση και επίβλεψη ειδικών επιστημόνων υγείας.
Η ανανέωση και η προσαρμογή του ασκησιολογίου ανάλογα με τη βελτίωση του κάθε ασθενή, κάτι που αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της αποκατάστασης, συχνά απουσιάζει. Επίσης συχνότατο είναι το φαινόμενο της μη εφαρμογής των οδηγιών από τους ασθενείς, με όλα τα αρνητικά αποτελέσματα που αυτό επιφέρει.
Σαν αποτέλεσμα, οι ασθενείς δεν αποκομίζουν τα οφέλη της εφαρμογής ενός συστηματικού,οργανωμένου και εξατομικευμένου προγράμματος καρδιακής αποκατάστασης [11, 13, 17].